Adatkezelési tájékoztató

PDF-ben letölthető innen: https://szervezetiszinhaz.hu/wp-content/uploads/2020/10/adatkezelesi-tajekoztato-20201013.pdf

I. A Tájékoztató célja

A Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Jószerencse út 1.) mint Szolgáltató, adatkezelő a https://szervezetiszinhaz.hu honlap üzemeltetője tájékoztatom Önt, mint a weboldal látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybevevőjét a Szervezeti Színház Adatkezelési és Adatvédelmi szabályairól (továbbiakban Tájékoztató).

 • A természetes személyeknek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) továbbiakban GDPR, továbbá az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) szerint az alábbi tájékoztatást adom:

Jelen oldal adatkezelését szabályozza: https://szervezetiszinhaz.hu

A Tájékoztató elérési útvonala a következő: https://szervezetiszinhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A Szervezeti Színház fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a fent megjelölt weboldalon történik. Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése van, keressen bizalommal a III. pontban megjelölt elérhetőségeim valamelyikén.

II. Az adatkezelés alapelvei

A Szervezeti Színház számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme, továbbá az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így megtesz minden olyan intézkedést, amely a fentiekben foglaltakat biztosítja.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • a Vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy adott személyes adat pontatlan, az haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerül
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
 • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez a Vállalkozás, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága.

III. Az Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 1037 Budapest, Jószerencse út 1.
Kapcsolattartó: Horváth-Bali Zsuzsanna
Elektronikus levélcím: info@szervezetiszinhaz.hu
Telefonszám: +36 20 260 4015
Adószám: 25534027-2-41

IV. Definíciók

Jelen pontban kerülnek rögzítésre a Tájékoztató értelmezését megkönnyítő definíciók.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 10. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 2016.5.4. L 119/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU

V. Adatkezelés

Az adatokat kezelők köre

Az adatokat kizárólag a Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) ügyvezető, Horváth-Bali Zsuzsanna mint Adatkezelő, jogosultak megismerni. Az adatok nem kerülnek közzétételre, valamint nem válnak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek részére, mivel az adatok kezelése zárt rendszerben történik. Az adatok kizárólag a Tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatóak fel.

Az általunk kezelt adatok:

1. Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, panasz

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név (cégnév), Kapcsolattartó (cég esetén), Email cím, (Telefonszám)

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: üzenetküldés a weboldalon keresztül, üzenetküldés az info@szervezetiszinhaz.hu címre, ingyenes konzultáció igénylése a weboldalon keresztül, hírlevél feliratkozás, esettanulmányok letöltése

Cél: kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, termékekről

Üzenetküldés időpontja: technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy kérését teljesíteni nem tudom.

Panasz esetén: jogi kötelezettség GDPR 6.cikk (1)bekezdés c) pont Az adatkezelés ilyen esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. (1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.),a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.))

Az érintettek köre: a weboldal üzenetküldő felületén keresztül valamint email üzenetet küldő és hírevélfeliratkozás űrlapot kitöltő valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az adott ügy elintézéséig tart, kérdés megválaszolásáig tart (kivéve: ha valamely szolgáltatást megrendeli az érintett) panasz esetén 5 év

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok (pl.: NAV) által meghatározott idő intervallumok. Az adatkezelés határidejének lejártakor a Szervezeti Színház az adatokat törölni köteles.

VII. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

A személyes adatokat önkéntesen bocsátja a Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) részére az e-mail/ weboldal üzenetküldő/megrendelő felületéről történő kapcsolatfelvétel során éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
 • a megrendelés/jelentkezés során megadott adatok törlését kérheti

A hozzájárulás visszavonását az info@szervezetiszinhaz.hu email címen kell kérelmezni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 10 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása/törlés kérelmezése után is kezelhetünk.

Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegeljük, hogy adatai törlését meg kell-e tagadnunk bármilyen jogszabályban meghatározott okból.

Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnunk, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatjuk az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgáljuk, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállaljuk.

Cookiek (sütik) kezelése

A http://www.szervezetiszinhaz.hu weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatom az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon talál:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben,
Sütik és webhelyadatok kezelése Safari-ban.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.

Jelen weboldal ideiglenes (ún. munkamenet /session) sütiket használ, ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne, így ezek alkalmazásához az Ön hozzájárulása sem szükséges.

A weboldal a session cookie-k mellett funkcionális cookie-kat használ statisztikai elemzés céljából, melyek a weboldal javítását, eredményes működését szolgálják. Ezen támogató adatok gyűjtése és tárolása külső fél által történik (Google Analyitcs), ezek révén remarketing üzeneteket jelenítünk meg a weboldal felhasználóinak, az adatok megőrzésének nincs lejárati ideje.

Weboldalunk marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használ, melynek elfogadásához szintén hozzájárulását kérjük, amikor először látogat az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon talál.

Hírlevélszoftverünk többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

VIII. Adatkezelési kérések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Vállalkozásunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaló, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni.

Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a hozzám beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

IX. Az adatkezelő által igénybevett külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások

Név: Kontír-Aktív Bt.
Internetes elérhetőség:          https://kontiraktiv.hu
Az adattovábbítás célja:        tárhely szolgáltatás nyújtása
Továbbított adatok köre:       a weboldalon keresztül lebonyolított megrendelések/üzenetküldés folyamán rögzített személyes adatok 
Jogalap:  a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve b.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Elérhetőség:                           peter.tiba@kontiraktiv.hu

Hírlevélre feliratkozás:
MAILERLITE UAB
Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania
info@mailerlite.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy
(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

Számlázás:
Gordiusz Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 2.épület 1.
Internetes elérhetőség: http://gordiuszado.h
Email: info@gordiuszado.hu
Az adattovábbítás célja: könyvelési tevékenység, számlázás
Továbbított adatok köre: a vásárlás során megadott számlázási név, cím, törvényi kötelezettség alapján szükség szerint továbbítandó adatok köre
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak IP címéhez.)

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban és erről külön értesítjük Önt a megadott elektronikus elérhetőségen.

X. Az adatok tárolása

A Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában és külső, jelszóval védett adathordozón tárolja.

XI. Az érintett jogai

1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

2. Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.

3. A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.

5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

6. Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett, ha az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak bírósághoz fordulhat. valamint a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu

Kérelmére tájékoztatást adok az általunk kezelt,– vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységemről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseimről, továbbá
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 30 napon belül adunk meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül (legfeljebb azonban 30 munkanapon belül) megvizsgáljuk és a döntésről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottak, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha elmulasztottuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen fel problémájával, bizalommal!

XII. Adatvédelmi incidens

Amennyiben a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, amennyiben ez megvalósítható.

Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor késedelem nélkül tájékoztatni kell az érintetteket.

Vállalkozásunk nyilvántartást vezet a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.

XIII. Egyéb rendelkezések

A Szervezeti Színház (Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Elkötelezett a tekintetben is, hogy minden olyan harmadik felet, felhív ez irányú kötelezettségének teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja. Továbbá tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel az adatkezelési tevékenysége.

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Budapest, 2020. október 13.

Szervezeti Színház
Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Horváth-Bali Zsuzsanna